Home Dla kandydatów
Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
proponuje następujące kierunki kształcenia:


Dla młodzieży:

Technikum: (4 lata)

 • zawód - technik agrobiznesu 
 • zawód - technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: (3 lata)

 • zawód – fryzjer 514101
 • zawód – sprzedawca 522301
 • zawód – rolnik 613003
 • zawód – piekarz 751204

 


Dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum (3 lata)

Szkoła policealna: (2 lata)

 • zawód - technik administracji 334306
  Przygotowuje do pracy w instytucjach samorządu lokalnego i organach administracji publicznej. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej.Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele. Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wybranych urzędach samorządu lokalnego.
 • zawód - technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 • zawód - technik ochrony fizycznej i mienia 541315
  Nasi absolwenci mogą ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendach Wojewódzkich Policji. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej. Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.
  Zapewniamy:
   - wysoki poziom i atrakcyjne formy nauczania
   - wyposażenie w nowoczesny sprzęt i odpowiednie urządzenia techniczne oraz środki przymusu bezpośredniego
   - sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (BLS Basic Life Support)
   - dostęp do strzelnicy umożliwiającej odbywanie strzelań programowych
  (www.obronca.org)
   - salę gimnastyczną do ćwiczeń z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych
   - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych
   - sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne
   - dostęp do biblioteki szkolnej
   - dobór wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, wykładowców i instruktorów
   - organizowanie praktyk zawodowych
 • zawód - opiekunka dziecięca

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie zaprasza do nauki na nowo otwartym kierunku - Opiekunka dziecięca

 Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca ma na celu przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania różnorodnych

zadań zawodowych. Jest to przede wszystkim planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,

pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego. Posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

umożliwia podjęcie pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej

przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki,

szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)

w szkołach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej z kwalifikacją Z.11 „Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka” wpisanego

do rejestru zawodów medycznych oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w krajach Unii Europejskiej.

 Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.                                                                          

 

 

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technik agrobiznesu 331402
 • Technik rolnik   314207
 • Technik handlowiec 522305