Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

https://zsptroszyn.pl

http://zsp-troszyn.ostroleka.samorzady.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie

ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz narzędzie http://checkers.eiii.eu

Strona www ZSP w Troszynie jest zgodna z dostępnością cyfrową w 90%

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Bacławski

e-mail: troszyn.zsp@gmail.com

Telefon: 29 767 10 58

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276545, odwiedzin dzisiaj: 47

Script logo
W górę..