Dziś są imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Dla dorosłych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH

 

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych w zawodach:
 • Technik rachunkowości
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik administracji

Kurs kwalifikacyjny

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

zawód - Technik rachunkowości

Technik rachunkowości wykonuje zadania zawodowe, związane z obsługą finansową podmiotów gospodarczych, w szczególności: sporządzanie, gromadzenie i weryfikację dokumentów księgowych firmy, księgowanie operacji gospodarczych, interpretację zapisów księgowych, ustalanie wyników finansowych firmy, sprawozdawczość finansową a także jest odpowiedzialny za szeroko rozumianą współpracę z całym otoczeniem finansowym firmy.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwoli doskonalić podstawowe kwalifikacje, związane pracą służb finansowych w każdej firmie, a także obowiązki potencjalnych właścicieli i menadżerów własnych firm:

 • prowadzenie rachunkowości firmy,
 • znajomość prawa podatkowego,
 • obsługę komputera, w tym programów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie weryfikacji i kontroli rachunkowej dokumentów,
 • obsługę rozrachunków z kontrahentami , urzędami i innymi instytucjami w otoczeniu firmy,
 • realizację typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 • przeprowadzanie analizy w zakresie finansów i księgowości,
 • wykorzystanie wiedzy z zakresu różnych form prawnych prowadzenia działalności,
 • znajomość czynności związanych z procesem rejestracji podmiotów gospodarczych.

 

zawód - FLORYSTA

Zadaniem florysty, zwanym inaczej także bukieciarzem, jest układanie kompozycji z kwiatów żywych i sztucznych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych a także znajdujących zastosowanie w aranżacji wnętrz i oprawie uroczystości i wydarzeń różnego rodzaju.

Obecnie florystyka nie wiąże się już tylko z kwiaciarnią – wyszła daleko poza jej ramy. Na zajęciach można zdobyć wiedzę z zakresu florystyki pogrzebowej (fachowiec ozdabia trumny, tworzy wieńce i dekoruje sale przeznaczone na konsolacje), ślubnej (dekoruje salę weselną, ułoży wiązankę pasującą do sukni ślubnej czy ozdobi nawy kościoła) czy aranżacji wnętrz i ogrodów (na przykład tworzenie kompozycji zgodnych z wizerunkiem firm). Jest to kierunek również dla osób chcących rozwijać swoją pasję w tym kierunku..

zawód - Opiekun w domu pomocy społecznej

to nowy kierunek kształcenia, który z roku na rok odgrywa coraz większą rolę na rynku pracy. Z powodu niżu demograficznego coraz więcej jest wśród nas osób starszych, które potrzebują pomocy. Zapotrzebowanie na fachowców w tym obszarze wzrasta.

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • dom dziecka
 • hospicjum dla dzieci i dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
 • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • środowiskowy dom samopomocy
 • szkoła
 • oddział rehabilitacji w szpitalu

zawód - technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Może również podjąć pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nauka trwa 1,5 roku i jest podzielona na 3 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie potrafił dokonać analizy dotyczącej bhp oraz przedstawić propozycje usunięcia występujących zagrożeń- badać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

zawód - technik ochrony fizycznej i mienia

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendach Wojewódzkich Policji. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej. Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

zawód - Technik administracji

Przygotowuje do pracy w instytucjach samorządu lokalnego i organach administracji publicznej. Szkoła na podbudowie programowej szkoły średniej.Nauka trwa 2 lata i jest podzielona na 4 semestry. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele. Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w wybranych urzędach samorządu lokalnego.

Kursy kwalifikacyjne:

 • R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • A.18 Prowadzenie sprzedaży
 • A.22 Prowadzenie działalności handlowej

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji . Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną .

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu. Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Kurs kończy się zaliczeniem w formie zadania praktycznego. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji, przeprowadzanego w formie pisemnej (test wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji(z danego kursu) przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny odbywający się w szkole organizującej dany kurs. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie możliwe jest dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji. Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co najmniej raz na dwa tygodnie.

Jesteśmy szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych - BEZPŁATNĄ !

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 86582, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo
W górę..