Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY DO TECHNIKUM

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

4. Fotografie – 2 sztuki.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dokumenty dodatkowe:

1. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty.

2. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

3. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

4. Fotografie – 2 sztuki.

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dokumenty dodatkowe:

1. Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku sprawdzianu ósmoklasisty.

2. Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi.

3. Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKOŁY POLICEALNEJ

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. (pobierz)

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.

3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i szkół dla dorosłych w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie na rok szkolny 2023/2024

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. rozdz. 6 art. 130-164)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)

Zarządzenie nr 8 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie prowadzą tradycyjną formę naboru poprzez złożenie wniosku w formie papierowej oraz wymaganej dokumentacji.

Na rok szkolny 2023/2024 szkoła będzie prowadziła nabór do:

1. Technikum w zawodach:

• technik ekonomista,

• technik agrobiznesu,

• technik technologii żywności.

2. Branżowej Szkoły I Stopnia:

• klasa wielozawodowa.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

4. Szkoły Policealnej w zawodach:

• technik usług kosmetycznych,

• technik sterylizacji medycznej,

• technik administracji,

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

• opiekun medyczny.

5. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Nauczane języki obce w poszczególnych typach szkół:

a) technikum – język angielski, niemiecki oraz angielski zawodowy,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – język angielski,

c) Szkoły Policealne oraz Kurs kwalifikacyjny – język angielski zawodowy.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych technikum i szkół dla dorosłych dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

podaje informację o warunkach rekrutacji,

przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

Wymagane dokumenty do szkoły ponadpodstawowej:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej ZSP w Troszynie,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 fotografie,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych),

• orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu ósmoklasisty,

• zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi ( jeśli kandydat posiada),

• zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( jeśli kandydat posiada). Wymagane dokumenty do szkół dla dorosłych:

• wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej szkoły,

• świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kryteria rekrutacji:

a) o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:

– Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski

Język obcy

Matematyka

Geografia

Wymienione zajęcia punktowane są według skali:

Ocena celująca – 18 punktów

Ocena bardzo dobra – 17 punktów

Ocena dobra – 14 punktów

Ocena dostateczna – 8 punktów

Ocena dopuszczająca – 2 punkty

– Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub udokumentowane zaświadczeniami:

1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 10 pkt.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 5 pkt.

4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 3 pkt.

5. Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych – 6 pkt.

– Wyniki egzaminu po ósmej klasie – ze wszystkich części min. 35 punktów,

– Oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów

– Łączna ilość punktów – min. 55 punktów.

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się dorośli absolwenci Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

O przyjęcie na kurs ubiegać się mogą dorośli absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci szkół średnich kształcących w innych zawodach – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią kształcącą w innych zawodach – o przyjęciu decyduje kolejność zapisu.

Terminy rekrutacji

https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2725,Zarzadzenie-nr-8-z-dnia-30-stycznia-2023-r.html

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276607, odwiedzin dzisiaj: 109

Script logo
W górę..